ردیف نام محصول قیمت حداقل سفارش
1 دان آماده مرغ گوشتی 17,350 تومان18,850 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
2 روغن خام سویا 31,500 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
3 فول فت سویا پرک سمنان 30,500 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
4 جو بندر امام 12,750 تومان(هر کیلوگرم) 25000 کیلوگرم
5 جو بندر امیر آباد تماس بگیرید 25000 کیلوگرم
6 ذرت برزیل بندر امام 11,950 تومان13,050 تومان(هر کیلوگرم) 25000 کیلوگرم
7 ذرت دامی 8,300 تومان9,800 تومان(هر کیلوگرم) 15000 کیلوگرم
8 جو دامی 1,600 تومان9,000 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
9 کولین 56,000 تومان60,000 تومان(هر کیلوگرم) 100 کیلوگرم
10 گندم شکسته 10,800 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
11 تفاله پرک چغندر 10,500 تومان120,000 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
12 سبوس گندم 8,000 تومان9,100 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
13 ویناس تماس بگیرید 1000 کیلوگرم
14 ملاس تماس بگیرید 25000 کیلوگرم
15 گندم 15,800 تومان16,000 تومان(هر کیلوگرم) 25000 کیلوگرم
16 گلوتن ذرت 47,200 تومان51,300 تومان(هر کیلوگرم) 5000 کیلوگرم
17 کنجاله کلزا 22,500 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
18 کنجاله پنبه 65,000 تومان153,000 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
19 دی کلسیم فسفات تماس بگیرید 500 کیلوگرم
20 خرده ذرت 10,500 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
21 جوش شیرین 13,000 تومان(هر کیلوگرم) 1000 کیلوگرم
22 تروئنین 220,000 تومان(هر کیلوگرم) 100 کیلوگرم
23 لیزین 129,000 تومان131,500 تومان(هر کیلوگرم) 100 کیلوگرم
24 تفاله چغندر 10,400 تومان112,000 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
25 تخم پنبه 20,200 تومان257,000 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
26 پوسته ذرت 9,150 تومان35,300 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
27 بتائین 114,000 تومان(هر کیلوگرم) 100 کیلوگرم
28 آرد دامی 10,200 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
29 پودر چربی تماس بگیرید 10000 کیلوگرم