ردیف نام محصول قیمت حداقل سفارش
1 دان آماده مرغ گوشتی 17,350 تومان18,850 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
2 روغن خام سویا 48,300 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
3 فول فت سویا پرک سمنان 23,900 تومان27,450 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
4 جو بندر امام 12,750 تومان(هر کیلوگرم) 25000 کیلوگرم
5 جو بندر امیر آباد تماس بگیرید 25000 کیلوگرم
6 ذرت برزیل بندر امام 11,950 تومان13,050 تومان(هر کیلوگرم) 25000 کیلوگرم
7 ذرت دامی 11,700 تومان(هر کیلوگرم) 15000 کیلوگرم
8 جو دامی 9,800 تومان10,500 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
9 کولین تماس بگیرید 100 کیلوگرم
10 گندم شکسته 10,800 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
11 تفاله پرک چغندر 9,700 تومان11,300 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
12 سبوس گندم 5,980 تومان6,850 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
13 ویناس 3,500 تومان(هر کیلوگرم) 1000 کیلوگرم
14 ملاس تماس بگیرید 25000 کیلوگرم
15 گندم 15,600 تومان(هر کیلوگرم) 25000 کیلوگرم
16 گلوتن ذرت تماس بگیرید 5000 کیلوگرم
17 کنجاله کلزا 20,900 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
18 کنجاله پنبه 6,500 تومان19,100 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
19 دی کلسیم فسفات تماس بگیرید 500 کیلوگرم
20 خرده ذرت 10,500 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
21 جوش شیرین 9,700 تومان(هر کیلوگرم) 1000 کیلوگرم
22 تروئنین تماس بگیرید 100 کیلوگرم
23 لیزین تماس بگیرید 100 کیلوگرم
24 تفاله چغندر 9,600 تومان10,200 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
25 تخم پنبه 18,900 تومان19,700 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
26 پوسته ذرت 8,150 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
27 بتائین تماس بگیرید 100 کیلوگرم
28 آرد دامی 11,650 تومان(هر کیلوگرم) 10000 کیلوگرم
29 پودر چربی تماس بگیرید 10000 کیلوگرم