این منو برای پرداخت مانده سفارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لطفا بدون هماهنگی پولی را واریز نفرمایید.

می توانید مبلغ مورد نظر خود را به صورت مستقیم واریز نمایید.


مبلغ(تومان)
مبلغ به حروف
نام و نام خانوادگی
تلفن همراه