لیست قیمت محصولات

نام محصول درجه نوع مصرفی قیمت (تومان)
تفاله خشک چغندر یک دامی 10000
ملاس یک دامی 10000
جو داخلی یک دامی 10000
کنجاله پنبه یک دامی 10000
ذرت داخلی یک دامی 10000
جوش شیرین ايراني یک دام و طیور 10000
متیونین یک دام و طیور 10000