دیدار با جناب آقای مهندس Nazem Goroz مدیرعامل شرکت Aventus از کشور ترکیه
و تبادل نظر در خصوص انتقال دانش و ایجاد روشهای نوین تولید،نگهداری و تهیه نهاده های دامی

مکان: ترکیه

پروژه های مرتبط