امضای یادداشت تفاهم همکاری گروه شرکت های Bkmir.co با جمهوری باشکورتستان
در اتاق توسعه ایالت جمهوری باشکورتستان

مکان: روسیه

پروژه های مرتبط