افتخار میزبانی اختصاصی از دوستان خوبم محمد حضرت و مهندس آیدار و استاد فرشادف از کشور روسیه در شهر زیبای تبریز

پروژه های مرتبط