دیدار با جناب آقای Klaus Kunkemoiier مدیر بخش بین الملل شرکت RIELA شرکت آلمانی و انگلیسی در نمایشگاه VICTAM

مکان: نمایشگاه آلمان

پروژه های مرتبط