دیدار با جناب آقای مهندس rik bosc مدیر بازرگانی شرکت moba
تبادل نظر در مورد تجهیزات نوین و بسته بندی مرغ

پروژه های مرتبط