دیدار با جناب آقای دکتر A K Rao Ayyagan مدیر عامل شرکت MCAT GmbH
از کشور هند و تبادل نظر در خصوص مراوده های فی ما بین و توافق در خصوص ترانسفر مالی

پروژه های مرتبط