کنجاله پنبه  • زمان تحویل: 5روز کاری
انواع کنجاله پنبه
تخت و پودریوم پلت