جمع هزینه خرید : 0 ریال

رفتن به سبد خرید

متیونین200 ریال   اسید های آمینه بعنوان واحد ساختمانی پروتئین ها نقش مهمی در تغذیه طیور، آبزیان و دام دارند. مهم ترین و بیشترین اسید آمینه ضروری مورد نیازاسید آمینه متیونین می باشد و تنها اسید آمینه ای است که تولید آن به روش سنتز شیمیایی دارای صرفه اقتصادی می باشد
افزودن  متیونین به جیره‌ای که دچار فقر متیونین است اما از لحاظ اسیدهای آمینه دیگر مثل لیزین تامین می‌باشد باعث افزایش میزان تولید شیر می‌شود . همچنین کیفیت شیر نیز ارتقا یافته و میزان پروتئین و چربی شیر بیشتر می‌شودبه علاوه  متیونین باعث بهبود تخمیر ، سنتز پروتئین میکروبی و در نهایت افزایش پروتئین قابل مصرف می‌شود