تفاله خشک چغندر  • زمان تحویل: با هماهنگیانواع تفاله 
پلت وفشنگی،تفاله تر