جمع هزینه خرید : 0 ریال

رفتن به سبد خرید

ترئونین  • زمان تحویل: 10

1,890 ریال 2,000آمینو اسید ترئونین سومین اسید آمینه محدود کننده در جیره پرندگان است و کمبود این اسید آمینه می تواند به شدت سیستم ایمنی روده را ضعیف کند بنابراین نیاز طیور در شرایط آلوده و بد محیط به این اسید آمینه افزایش می یابد.
همچنین ترئونین نقش مهمی در رشد وعملکرد مناسب روده دارد زیرا موسین روده بیشتر از ترئونین ساخته شده است ، موسین یک گلیکوپروتئین است که نقش حیاتی در محافظت از روده در برابر اسیدها ، پاتوژن ها و آنزیم های گوارشی و نیز حفظ یکپارچگی روده دارد.
لذا تنها راه ممکن جهت فراهم آوردن خوراک با بیشترین رشد و کمترین مواد دفعی از نقطه نظر پروتئین ، تزریق اسیدهای آمینه ضروری به صورت سنتتیک در جیره است.

مزایای استفاده از ترئونین در خوراک

افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی و ضریب تولید
بهبود عملکرد سیستم ایمنی
کمک به پر در آوری
بهبود رشد و عملکرد قلب و عروق ، کبد، اعصاب مرکزی
توازن دقیق تر اسیدهای آمینه در جیره
ترشح بهتر موسین و آنزیم های گوارشی 
رشد بهتر پرزهای روده