در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
007 دی کلسیم فسفات مکمل دام وطیور درجه یک ایرانی و چینی
کیلو 12,450 تهران سمنان و شیراز و کرج فوری واریزی