در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
04 کنجاله کلزا دام وطیور یک
کیلو 0 اصفهان همدان تهران کرج مشهد بنادر شمالی با تاخیر3تا 5روز واریزی