در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
04 کنجاله کلزا دام وطیور یک
کیلو 200 اصفهان همدان تهران کرج مشهد بنادر شمالی با تاخیر3تا 5روز واریزی