در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
محصول تستی 1 1
1 1,000 1 1 1
جو وارداتی دامی یک
کیلو 13,470 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی
005 ذرت وارداتی دامی یک
کیلو 13,480 بنادر کشور هماهنگی با شرکت .