جمع هزینه خرید : 0 ریال

رفتن به سبد خرید

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
004 جو داخلی دامی یک
کیلو 0 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی
003 ذرت داخلی دامی یک
کیلو 0 بنادر کشور هماهنگی با شرکت .