در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
جو داخلی دامی یک
کیلو 0 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی
005 ذرت وارداتی دامی یک
کیلو 0 بنادر کشور هماهنگی با شرکت .