در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
04 کنجاله کلزا دام وطیور یک
کیلو 19,950 اصفهان همدان تهران کرج مشهد بنادر شمالی با تاخیر3تا 5روز واریزی
003 تفاله خشک چقندر (پیرانشهر) دامی یک
کیلو 25,000 کارخانه قند پیرانشهر فوری (روزانه) واریزی
006 ملاس دامی یک
لیتر 19,750 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .
001 کنجاله پنبه دامی یک
کیلو 18,450 بندر استارا همه روزه به غیر ایام تعطیل واریزی -مدتی برای مشتریان قدیمی