در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
001 تفاله خشک چغندر دامی یک
کیلو 0 با هماهنگی همه روزه به غیر از ایام تعطیل واریزی
002 ملاس دامی یک
لیتر 0 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .
005 کنجاله پنبه دامی یک
کیلو 0 بندر استارا همه روزه به غیر ایام تعطیل واریزی -مدتی برای مشتریان قدیمی
006 کنجاله کلزا دام وطیور یک
کیلو 200 اصفهان همدان تهران کرج مشهد بنادر شمالی با تاخیر3تا 5روز واریزی