در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
04 کنجاله کلزا دام وطیور یک
کیلو 200 اصفهان همدان تهران کرج مشهد بنادر شمالی با تاخیر3تا 5روز واریزی
006 ملاس دامی یک
لیتر 0 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .
001 کنجاله پنبه دامی یک
کیلو 0 بندر استارا همه روزه به غیر ایام تعطیل واریزی -مدتی برای مشتریان قدیمی