در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
006 ملاس دامی یک
لیتر 0 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .