در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
006 ملاس دامی یک
لیتر 0 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .