در حال بارگذاری 9 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 9 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
05 جوش شیرین ايراني دام و طیور درجه یک ایرانی چینی و کره
کیلو 9,500 تهران روزانه واریزی
04 کنجاله کلزا دام وطیور یک
کیلو 19,950 اصفهان همدان تهران کرج مشهد بنادر شمالی با تاخیر3تا 5روز واریزی
محصول تستی 1 1
1 1,000 1 1 1
003 تفاله خشک چقندر (پیرانشهر) دامی یک
کیلو 25,000 کارخانه قند پیرانشهر فوری (روزانه) واریزی
جو وارداتی دامی یک
کیلو 13,470 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی
005 ذرت وارداتی دامی یک
کیلو 13,480 بنادر کشور هماهنگی با شرکت .
006 ملاس دامی یک
لیتر 19,750 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .
007 دی کلسیم فسفات مکمل دام وطیور درجه یک ایرانی و چینی
کیلو 12,450 تهران سمنان و شیراز و کرج فوری واریزی
001 کنجاله پنبه دامی یک
کیلو 18,450 بندر استارا همه روزه به غیر ایام تعطیل واریزی -مدتی برای مشتریان قدیمی