در حال بارگذاری 9 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 9 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
05 جوش شیرین ايراني دام و طیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران (ارسال به کل کشور) روزانه واریزی
04 کنجاله کلزا دام وطیور یک
کیلو 200 اصفهان همدان تهران کرج مشهد بنادر شمالی با تاخیر3تا 5روز واریزی
جو داخلی دامی یک
کیلو 0 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی
11 ترئونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 1,890 تهران روزانه واریزی
005 ذرت وارداتی دامی یک
کیلو 0 بنادر کشور هماهنگی با شرکت .
006 ملاس دامی یک
لیتر 0 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .
007 دی کلسیم فسفات مکمل دام وطیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران سمنان و شیراز و کرج (ارسال به سراسر کشور) فوری واریزی
001 کنجاله پنبه دامی یک
کیلو 0 بندر استارا همه روزه به غیر ایام تعطیل واریزی -مدتی برای مشتریان قدیمی
12 متیونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 200 تهران روزانه واریزی