جمع هزینه خرید : 0 ریال

رفتن به سبد خرید

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
001 تفاله خشک چغندر دامی یک
کیلو 71,000 با هماهنگی همه روزه به غیر از ایام تعطیل واریزی
002 ملاس دامی یک
لیتر 0 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .
004 جو داخلی دامی یک
کیلو 0 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی
005 کنجاله پنبه دامی یک
کیلو 0 بندر استارا همه روزه به غیر ایام تعطیل واریزی -مدتی برای مشتریان قدیمی
003 ذرت داخلی دامی یک
کیلو 0 بنادر کشور هماهنگی با شرکت .
007 جوش شیرین ايراني دام و طیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران (ارسال به کل کشور) روزانه واریزی
008 متیونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 200 تهران روزانه واریزی
009 ترئونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 1,890 تهران روزانه واریزی
010 دی کلسیم فسفات مکمل دام وطیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران سمنان و شیراز و کرج (ارسال به سراسر کشور) فوری واریزی