در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 4 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
05 جوش شیرین ايراني دام و طیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران (ارسال به کل کشور) روزانه واریزی
11 ترئونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 1,890 تهران روزانه واریزی
007 دی کلسیم فسفات مکمل دام وطیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران سمنان و شیراز و کرج (ارسال به سراسر کشور) فوری واریزی
12 متیونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 200 تهران روزانه واریزی