در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
05 جوش شیرین ايراني دام و طیور درجه یک ایرانی چینی و کره
کیلو 9,500 تهران روزانه واریزی
007 دی کلسیم فسفات مکمل دام وطیور درجه یک ایرانی و چینی
کیلو 12,450 تهران سمنان و شیراز و کرج فوری واریزی