در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
005 ذرت وارداتی دامی یک
کیلو 0 بنادر کشور هماهنگی با شرکت .