در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
جو داخلی دامی یک
کیلو 0 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی