در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
جو وارداتی دامی یک
کیلو 13,470 بنادر شمالی و جنوبی کشور فوری واریزی