در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
003 تفاله خشک چقندر (پیرانشهر) دامی یک
کیلو 25,000 کارخانه قند پیرانشهر فوری (روزانه) واریزی