تمام کالاهای این شرکت به شرط تخلیه می باشد در صورت عدم رضایت مشتری با رعایت تشریفات قانونی قابل برگشت میباشد .